הפוך לדף הבית   |   שלח לחבר
דיאטה עם מירי בלקין
מירי בלקין באינטרנט - חדש
Skip Navigation Links
מירי בלקין באינטרנט

רוצה לרזות? רוצה לשנות את אורח החיים שלך?

חדש! מירי בלקין באינטרנט - דיאטה בהתאמה אישית עבורך, מכל מקום ובכל זמן שמתאים לך.

ועכשיו מבצע היכרות ללקוחות חדשים!

לזמן מוגבל בלבד!

לפרטים נוספים לחצו כאן
 
פרטים והרשמה לחוגי ההרזיה של מירי בלקין
לפרטים ולהרשמה לחוגי הרזיה קבוצתיים של מירי בלקין
מלאו את הפרטים או להתקשר לטלפון: 03-5464592
שם מלא
אימייל
טלפון
לרשימת החוגים המלאה >>
 
כתבות
 
מדהים : 105 ק"ג פחות
שתי אחיות רזו 105 קילו בחוגי הרזיה של מירי בלקין
 
סיפור ההצלחה של אמא ובת
אמא ובת רזו ביחד 62 קילו אצל מירי בלקין
 

תקנון אתר


1.       אתר מירי בלקין  הנו אתר האינטרנט הרשמי של חברת מירי בלקין קבוצות תמיכה בהרזיה בע"מ (להלן- האתר ו/או החברה). האתר מציג בפני הגולשים מידע ותכנים בתחום הפחתת משקל ותזונה נכונה כדרך חיים (ולא בשיטת "זבנג וגמרנו"), וכן מידע נוסף בנוגע לאורח חיים מאוזן ובריא.
2.       מטרתו של תקנון זה להסדיר את השימוש באתר. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
3.       בתקנון זה יינתנו למונחים הבאים הפירושים שלהלן: "מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל. "האתר" - אתר מירי בלקין. "משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר.
4.       הניסוחים בתקנון זה מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
הגבלת אחריות
5.       השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם והאתר לא ישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
6.       באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, ידיעות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. האתר אינו אחראי לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע למשתמש לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
7.       כל התכנים המתפרסמים באתר, לרבות טיפים, רעיונות והמלצות, מיועדים לאנשים בריאים, ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או אחר. יישום התכנים הנ"ל הינו באחריות בלעדית של המשתמש, והאתר אינו אחראי לכל נזק שעלול להיגרם במישרין ו/או בעקיפין עקב שימוש בתכני האתר.
8.       המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהאתר אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
9.       המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
10.    המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרות לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
11.    המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. האתר אינו אחראי למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם האתר. האתר לא יישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
12.    האתר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
13.    האתר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. 
תנאים לשימוש במידע
14.    מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הנה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
15.    המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות האתר.
16.    המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתמש מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
17.    כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת האתר מראש ובכתב.
18.    המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
19.    לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
20.    המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
תנאי השימוש בפורומים ו/או בלוגים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר
21.    האתר מאפשר למשתמש להשתתף בפורומים ובלוגים, שיהיו בנושאים שונים, כפי שיקבע מעת לעת על ידי האתר (להלן- הפורומים) ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- ההודעות). לצורך תפעול תקין של אפשרויות הפורום, ולצורך שליחת הודעות לדוא"ל המשתמש בעת עדכוני אשכולות, יעשה האתר שימוש ב cookies אשר יעברו לדפדפן של המשתמש.
22.    התוכן המופיע בפורומים אינו תוכן המסופק ו/או נערך ע"י האתר ו/או מי מטעמו, והוא מוצג כפי שהוא. ההודעות בפורומים אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי האתר והן מוצגות בפורומים כפי שהן, מבלי שהאתר בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן. האתר לא ישא בכל אחריות לכל אי התאמה, נכונות, אמינות, טעות, הטעיה, אי דיוקים, פגיעה באדם ו/או חברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני ו/או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות, לרבות הודעות המתפרסמות מטעם מנהלי הפורומים.
23.    התוכן וההודעות המופיעים בפורומים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בהם.
24.    ההודעות שבפורומים עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים, והאתר אינו אחראי לקישוריות אלו ו/או לתוכן מקורות אחרים.
25.    המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.
26.    המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
27.    ידוע למשתמש, כי האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש. האתר יהיה רשאי להפסיק את פעילותו של משתמש בפורומים לפי שיקול דעתו, וללא מתן הסברים או הודעה מראש. האתר רשאי להפסיק פעילותו של מנהל פורום בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הסברים או הודעה מראש. מודגש כי הרשות לנהל פורום באתר נעשית בהתנדבות, ואינה יוצרת יחסי עובד מעביד לכל דבר ועניין.
28.    מובהר בזאת, כי האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום ההודעה.
29.    האתר יהיה רשאי להפסיק את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר בעניין זה.
הגנת הפרטיות
30.    ייתכן שלצורך קבלת שירותים מסוימים (להלן: השירותים) תתבצע הרשמה. בעת ההרשמה ידרשו המשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.
31.    הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של האתר והוא יעשה בו שימוש בכפוף להוראות הדין.
32.    האתר יורשה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ההרשמה או הצטרפות ו/או לשירותים שבאתר.
33.    מובהר כי המשתמש אינו חייב למסור לאתר פרטים כלשהם. יחד עם זאת, קבלת חלק מהשירותים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.
34.    האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר שירותי האתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר או על ידי אחרים עמם יתקשר האתר. בנוסף, האתר רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. היה והמשתמש יחפוץ בכך ויודיע רשמית לאתר יוצאו פרטי המשתמש ממאגר הנתונים של האתר.
35.    האתר יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם הוא מחויב לעשות כןעל פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה יהא האתר רשאי למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
36.    מובהר כי האתר פועל לאבטחת המידע ונוקט אמצעים לשם כך. ואולם, מאחר ומדובר באתר המהווה חלק מרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתר, ועל המשתמש להיות מודע לאפשרות זו, בבואו לבחור האם למוסר את פרטיו לאתר. מובהר בזאת כי היה ולמרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על האתר כל אחריות.
סיום ההתקשרות
37.    האתר יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
38.    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע מהתחייבות כלשהי של המשתמש כאמור בהסכם זה.
39.    האתר שומר על זכותו לשנות את ההוראות וכללי השימוש מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר, והמשתתפים מתבקשים לעיין בתקנון מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.  
40.    מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר ולשירותים הניתנים בו, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בעיר בתל-אביב-יפו, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד.
תנאי תוכנית מירי בלקין באינטרנט
41.    בהרשמה לתוכנית מירי בלקין באינטרנט ובתשלום דמי המנוי החודשיים ובכפוף לאישור ההרשמה , מילוי פרטים אישיים ושאלון בריאות מדויק ועדכני, יהיה המנוי זכאי לפתוח כרטיס אישי מוגן בשם משתמש וסיסמא ולפעול בו עפ"י תוכנית ותפריט הדיאטה שינתנו לו באמצעות האתר.
כמו כן, יהיה המנוי רשאי להשתתף בכל הקטגוריות המוצעות לו באתר. ידוע למנוי כי התוכנית והתפריט שיקבל מבוססים על הפרטים שמסר ועל שאלון הבריאות שמילא, לכן תנאי בסיסי הינו מילוי פרטים מלאים ומדויקים, נכונים ועדכניים.
ידוע למנוי כי האתר, מפעיליו ועובדיו, אינם משמשים תחליף להתייעצות עם גורמים רפואיים מוסמכים ומומלץ כי בטרם יתחיל בתוכנית יתייעץ עם רופא באם הנו כשיר להשתתף בתוכנית.
ידוע למנוי כי בהרשמה לתוכנית, ייגבה ממנו תשלום בגין חודש מראש, לפחות, או על פי החבילה הנבחרת, ולאחר מכן, יחויב באופן שוטף מדי חודש בחודשו מראש בגין אותו חודש, באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו מצויים במערכת.
במידה והמנוי מתחת לגיל 18, עליו לצרף מסמך הסכמה מאחד ההורים שיישלח בפקס אל מפעילי האתר (פקס: 03-5462246). המנוי יודע כי התכנית אסורה לנוער מתחת לגיל 16 .
ביטול מנוי
42.    לא ניתן לבטל את המנוי, אלא בסיום תקופת המנוי הנבחר כמצוין בחוק הגנת הצרכן- סעיף 14ג.(ג)(2). (שירות הניתן מיד עם סיום תהליך ההרשמה, בסיום התשלום- לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי ואישורו).
עסקה מתמשכת
43.    העסקה מתמשכת בעלות זהה לעלות המנוי שבחר הלקוח, אלא אם כן, ביקש הלקוח לבטל את החיוב המחודש כמצוין בסעיף 44.
הפסקת עסקה מתמשכת
44.   הפסקת עסקה מתמשכת על ידי הודעה בכתב עד 14 יום ממועד סיום תקופת המנוי הנבחר, באמצעות תיבת הדואר האישית של הלקוח, "צור קשר" באתר, או מייל. 
        במידה והביטול נעשה באמצע תקופת המנוי יחולו על הלקוח הוצאות זיכוי ודמי ביטול כמצוין בחוק הגנת צרכן.
אופן ביצוע ההרשמה
45.    לאחר שביצע המנוי את ההרשמה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הרשמתו.
אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את השרות המתבקש והוא רק מעיד שפרטי ההרשמה נקלטו במערכת.
רק לאחר שהחברה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי של המנוי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע ההרשמה, תיחשב ההרשמה כברת ביצוע ויתחיל המנוי בתכנית.
בנוסף לנאמר לעייל, יהא צורך באישור נוסף של פרטי המנוי ושאלון הבריאות שחתם עליו, כתנאי לתחילת התוכנית.
מנוי לתכנית הנו לחודש מראש, לפחות, או על פי החבילה הנבחרת  ולאחר מכן מתחדש המנוי באופן אוטומטי מדי חודש לחודש נוסף בכל פעם, או על פי התקופה שנבחרה, כאשר התשלום הינו מראש עבור אותו החודש.
החיוב מתבצע עפ"י פרטי כרטיס האשראי המצויים במערכת האתר.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית.
אופן ביצוע התשלום
46.    באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למלא במקום המיועד לכך.
אבטחה
47.    כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים , מאובטחים בטכנולוגיית SSL.
פרוטוקול SSL הינו סטנדרט בינלאומי המאפשר הצפנה של מידע העובר בין השרת לדפדפן. באזורים המאובטחים כאמור יופיע סימול של מנעול המעיד על כך שהאזור מאובטח.
תנאים נוספים
48.    פרטי המנוי יישמרו במאגר המידע של האתר, מפעילי האתר לא יעבירו את הפרטים האישיים לאף גורם אחר.
החברה תהא רשאית לשלוח למנוי דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל פה בכל דבר, לרבות מידע מקצועי, שיווקי ומסחרי.
בכל מקרה, בו מחמת "כוח עליון", נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלו,
יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם המנויים, כולם או חלקם.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
מפעילי האתר שומרים את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתם ו/או באם יתברר להם שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או נגרמה תקלה טכנית באתר.
דין ושיפוט
49.    הדין החל על ההרשמה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. 
 
 פרטי מפעילת האתר
 חברת מירי בלקין באינטרנט בע"מ, ח.פ  514138544
 זכריה 18 תל אביב
 טלפון: 03-5464592
 פקס: 03-5462246

 דוא"ל: info@miribelkn.co.il

 

כל הזכויות באתר זה שמורות למירי בלקין (B Diet), מומחית לדיאטה, מנחת קבוצות הרזיה.
מירי בלקין, בעלת שיטת דיאטה ייחודית אשר מסייעת לילדים, נוער ומבוגרים לרדת במשקל.  תקנון

מירי בלקין
 

דיאטה
אודות
עשו את זה
שומרי משקל
מן התקשורת
 
מידע שימושי
 

הרזיה
לרדת במשקל
פורום דיאטה
מחשבון קלוריות
טבלת קלוריות
 
מתכונים ותפריטים

מתכונים דיאטטיים
פורום מתכונים
תפריט דיאטה
תזונה נכונה
שאלות נפוצות בדיאטה
סוגי דיאטות

סוגי דיאטה
דיאטת אטקינס
דיאטת כרוב
דיאטה און ליין
דיאטה מהירה
 
קישורים שימושיים

מכתבי תודה
מהעתונות
סרטונים
 דוחות שותפים
שיווק ותחזוקה